01-02-10

Kerk Aken

Kerk Aken

 

Ik ben weer terug van een weekendje Vaals(limburg). Het leek wel wintersport want we hebben 3 dagen sneeuw gehad. Een prachtig gezicht. Komende dagen ga ik de gemaakte foto's uitzoeken en de mooiste gaan plaatsen.

 

Gisteren zijn we naar Aken geweest en daar hebben we ook een kerk bezocht. Een prachtige kerk en daar kon ik onderstaande foto maken. Doordat er binnen nogal wat wierrook was aangestoken hing er een mooie waas door de kerk. Door het invallende zonlicht gaf dat echt een prachtige sfeer.

 

decoration

27-12-09

Kasteel Stapelen 3/3

Kasteel Stapelen 3/3

 

Hierbij de laatste in mijn serie van Kasteel Stapelen te Boxtel......

Het blijft een prachtig gezicht met al die sneeuw....

 

 

P1.

 

decoration

 

 

P2.

 

decoration

 

 

P3.

 

decoration

24-12-09

Kasteel Stapelen 2/3

Kasteel Stapelen 2/3

 

Het zuidelijke gedeelte van het kasteelcomplex bevat nog vele oude elementen. Zo heeft de ridderzaal nog de oorspronkelijke veertiende eeuwse kap en een tongewelf. De stenen muren van de gebouwen van deze vleugel ontstonden in de zestiende eeuw. De achtkante toren aan de oostzijde stamt uit de middeleeuwen, evenals de twee torens aan de westkant van het hoofdgebouw en de kapel die zich aan de zuidzijde bevindt. In deze kapel is nog een altaarstuk uit ongeveer 1600 dat de wapens van de familie Van Horne bevat.

 

decoration

 

De noordzijde van het kasteel is in de negentiende eeuw vrijwel geheel vernieuwd. Bij opgravingen in het kader van de restauratie van 1968, werden fundamenten van vroegere stallen gevonden op de plaats waar, tegen de westwand, in 1957 autoboxen werden opgetrokken. Voor de huidige zuidvleugel bleken nog meer gebouwen gestaan te hebben, zodat de binnenplaats vroeger beduidend kleiner moet zijn geweest. De zuidvleugel bleek op een zandplaat gefundeerd te zijn, maar de noordzijde is gebouwd op opgehoogde grond. Het kan dus zijn dat de zuidvleugel in de eerste jaren van zijn bestaan direct aan het riviertje de Dommel heeft gestaan.

 

decoration

 

Er is een legende verbonden aan kasteel Stapelen. Kort voor het jaar 1400 werd door priester Eligius, die in de kapel de mis opdroeg, witte geconsacreerde wijn gemorst op het altaarkleed. Er verscheen op dit kleed een rode vlek, die er niet meer uitgewassen kon worden. De priester hield deze kwestie tot op zijn sterfbed geheim, waarna hij het vertelde aan de toenmalige kasteelheer Willem van Merheim. Deze kreeg van de geestelijkheid toestemming de doeken aan het volk te tonen, waaruit ten slotte in Boxtel de jaarlijkse bloedprocessie op de eerste zondag na Pinksteren is voortgekomen.

 

decoration

23-12-09

Kasteel Stapelen 1/3

Kasteel Stapelen 1/3

 

Kasteel Stapelen in Boxtel een prachtig kasteel en zeker in de winter als er sneeuw ligt. Dit kasteel doet sprookjesachtig aan zo met al die sneeuw. een goede reden om daar eens een mooie shoot van te maken...

 

Kasteel Stapelen te Boxtel, Noord-Brabant

 

Het Kasteel Stapelen in Boxtel is een bekend klooster van de Assumptionisten.

Kasteel Stapelen in Boxtel is al bijna een eeuw lang in gebruik als klooster. Op dit moment verblijven er tien paters in het kasteel. Het kasteel fungeert als klooster en als provincialaat van de Orde van de paters Assumptionisten. De orde houdt zich in Nederland bezig met zielzorg, parochiewerk en bedrijfsapostolaat en met de missie.

 

decoration

 

De naam van het kasteel is een raadsel. Verschillende etymologische woordenboeken geven verschillende betekenissen voor het woord stapel. Het zou onder meer fundament kunnen betekenen of stapelplaats, maar ook zuil of kerktoren. In 1134 heette Stapelen de Stapelo, de naam is dus al oud, maar een goede verklaring lijkt in de nevelen van de tijd verdwenen.

 

decoration

 

Kasteel Stapelen werd rond de 13e eeuw gebouwd door een lid van het geslacht van Randerode. De eerste vermelding ervan stamt uit 1293. Zie: Lijst van Heren en Vrouwen van Boxtel. De heerlijkheid was aanvankelijk een leen van het graafschap Loon. In het begin van de dertiende eeuw kwam het kasteel Stapelen in het bezit van Willem I van Boxtel, verwant van de familie Van Cuijk, die door de hertog van Brabant tot ridder was geslagen. Verschillende geslachten volgden dat van Boxtel op. Van Merheim en van Ranst waren de opvolgende eigenaren van Stapelen. In de zestiende eeuw kwam Stapelen aan het geslacht Van Horne. Dit bleef zo tot 1763. In 1645 werd het kasteel door Filips van Leefdael omschreven als een groot out Casteel met wijde schoone grachten. Na 1763 kwam de heerlijkheid aan het geslacht Van Salm-Kyrburg . Frederik III van Salm-Kyrburg vond echter, ten gevolgen van de Franse revolutie, in 1794 de dood onder de guillotine te Parijs. Het ancien régime werd opgeheven en Kasteel Stapelen werd verbeurd verklaard. In 1810 werd het nog omschreven als zeer groot en van ouderwetse bouworde, en in 1815 werd het kasteel verkocht. Via verschillende eigenaren werd het kasteel ten slotte gekocht door een raadslid uit 's-Hertogenbosch, Hendrik Mahie.

Hij liet het kasteel geheel verbouwen in de neo-gotische stijl. Hierdoor werd het een kasteelachtig uiterlijk verleend zoals men dat in de 19e eeuw als ideaalbeeld zag. Er was echter ook kritiek, daar het kasteel werd verbouwd naar de toen in de mode zijnde Engelse trant en dus een aanblik kreeg die niet overeenkwam met wat in Nederland voor kastelen gebruikelijk was.

Na de dood van haar man bleef de weduwe Mahie op het kasteel wonen. Ze wilde wel vertrekken, maar dan moest het kasteel een klooster worden. Er werden daarom advertenties in dagbladen geplaatst, waarop de paters Assumptionisten reageerden. Zij betrokken omstreeks 1915 het kasteel en sindsdien is het dus een klooster.

Aanvankelijk was in het klooster ook een kleinseminarie ondergebracht, en daarvoor werd in de dertiger jaren van de vorige eeuw, dicht bij het kasteel, in de kasteeltuin een nieuwbouw geplaatst. Het is een voor deze omgeving monsterachtig groot gebouw geworden. Dit gebouw is thans in gebruik als appartementengebouw.

 

Bron bijgevoegde tekst: Wikipedia

 

decoration

09-12-09

Paleiskwartier Den Bosch

Paleiskwartier Den Bosch

 

Onderstaande foto is van een gedeelte van het Paleiskwartier in Den Bosch. Met name de woonappartementen, water en een stukje loopboulevard is te zien.

Verdere informatie over dit project:

Het Paleiskwartier, de ontwikkelingslocatie aan de westzijde van het Centraal Station, is volop in aanbouw. Sinds 1992 vinden er bouwactiviteiten plaats. Het gebied heeft zich een stevige plaats verworven op de kantorenmarkt en de woningmarkt. Daarnaast vinden er dagelijks 20.000 studenten hun weg naar de verschillende onderwijsinstellingen.

De combinatie van grootschalige complexen als het Paleis van Justitie en het Riva-gebouw, de hogeschool en andere scholen, de appartementengebouwen en de commerciële dienstverlening heeft een levendig centrumgebied opgeleverd. De aantrekkelijkheid van het gebied wordt nog eens versterkt door de bijzondere architectuur en de hoogwaardige vormgeving van de openbare ruimte. Het Paleiskwartier is door ’s-Hertogenbosch op eigen kracht ontwikkeld met behulp van een publiek-private samenwerking. De totale investering van de publieke en private partijen bedraagt 600 miljoen euro. 

 

decoration

 

Paleiskwartier-Zuid, nieuw ruimtelijk Plan
Voor het zuidelijk gedeelte van Paleiskwartier is een nieuw ruimtelijk plan opgesteld. Bekijk de digitale versie van het Ruimtelijk Plan Paleiskwartier-Zuid en bijbehorend Masterplan. In het filmpje is het verloop van de schaduw zichtbaar. 


Het is de bedoeling dat in 2012 de ontwikkeling van het Paleiskwartier. De voltooiing vergt de komende jaren nog de invulling van drie belangrijke opgaven. De eerste opgave is het toevoegen van meer publieksfuncties in het culturele hart van het Paleiskwartier. De tweede opgave is het beter ontsluiten van dit gebied door de verbetering van de infrastructuur. En de laatste opgave ligt in het versterken van de verbinding met de binnenstad. Een nieuwe, veilige verbinding tussen het centrumgebied van het Paleiskwartier en de binnenstad leidt tot een grotere uitwisseling van bezoekers. En dat is een geweldige stimulans voor het gehele centrumgebied. Het gaat hier om een verbinding voor langzaam verkeer.

Bron bijgevoegde tekst: http://www.s-hertogenbosch.nl

 

30-11-09

Heel veel raampjes

Heel veel raampjes,

 

Deze foto maakte ik in 's-Hertogenbosch, dit gebouw staat achter het centraal station en is met name markant door de vele raampjes.....

 

decoration

01-11-09

Basiliek Oudenbosch 2/3

Basiliek Oudenbosch 2/3

 

De Oudenbossche Basiliek is 16 maal kleiner dan de St. Pieter te Rome. Als men dan hoort, dat Oudenbosch ongeveer 3.500 inwoners telde toen men in 1865 met de bouw begon, stijgt de verbazing nog meer.

 

decoration

 

Pastoor Hellemons was in de jaren zestig in zijn gedach­ten volop bezig met de bouw van een kerk. De oude St. Agathakerk, die dateerde uit 1513, in 1648 overgegaan in protestantse handen en in 1799 weer aan de katholieken teruggegeven, verkeerde in slechte staat en werd voor het steeds groeiende aantal parochianen langzamerhand te klein.

 

decoration

 

Dat de kerken van Rome daarbij steeds meer voor zijn geest kwamen zal niemand verbazen. De St. Pieter te Rome had voor hem geen geheimen. Ontelbare uren had hij erin vertoefd.

 

decoration

 

In een drietal preken heeft de pastoor zijn parochianen op de hoogte gebracht van zijn plannen. Niemand minder dan de beroemde architect dr. Petrus Josephus Hubertus Cuypers, geboren 16-5-1827 te Roermond en aldaar overleden 3-3-1921, was de bouwmeester. Hij is de bouwer van o. a. het Rijksmuseum en het Centraal Station te Amsterdam, heeft meer dan 100 kerken gebouwd en was bij een nog groter aantal betrokken

 

decoration

 

Zowel het kerkgebouw als de façade van de Basiliek heeft Cuypers naar eigen ideeën en voorstellingen gepland en uitgevoerd. Nog twee namen dienen voor de volledigheid van de bouwhistorie te worden genoemd, n.l. Theodorus Philippus Florschütz, geboren te Charleroi op 28-6-1823, "tekenmeester" op het Instituut Saint Louis en in Oudenbosch overleden 18-12-1886 en Jacobus Johannes van Tilborg, geboren te Oudenbosch 18-10-1830 en aldaar overleden 7-1-1897, van beroep timmerman.

 

decoration

 

Beide personen hebben pastoor Hellemons bij de bouw van zijn kerk uitstekend geholpen. De naam van Florschütz leeft nog voort in de z. g. "Flosjeskamer", een ruimte halverwege in de opgang naar de koepel. Betrokkene was ook een verdienstelijk schilder.

Bron bijgevoegde tekst: basiliekoudenbosch.nl

 

decoration